Zumtobel-sporet linje

Zumtobel-sporet linje h1>

et par avskarne, buede ytre reflektorer, reflektorene har innvendige og utvendige overflater og par av innrettet apninger, overflatene har en buet kontur;

et flertall av tverrgaende lameller som strekker seg tversgaende mellom reflektorene, idet hver lamell har en ovre kant, en nedre kant og motsatte ytre endekanter og har i det vesentlige V-formede tverrsnitt som omfatter et par skranende klaff som er forbundet sammen langs lamellens nedre kant , hvor hver klaff har et ytre flate, en sentral del og utragende motstaende ytre endepartier som strekker seg fra den sentrale del opp til de ytre endekantene, idet de motstaende ytre endepartier strekker seg gjennom respektive par av innrettede apninger i de ytre reflektorene, hver av de innstilte apninger har en ovre kant, en nedre kant og utadvendende sidekanter som har en tilboyelighet som i det vesentlige samsvarer med lamellsideklaffene;

hver klaff har en trinndannelse ved den nedre kant av lamellen mellom hvert ytre endeparti og klaffens sentrale del, trinndannelsen har en forste kant som strekker seg hovedsakelig tverr til lamellens nedre kant, idet den forste kant har en form som tilsvarer konturen til den indre overflaten av hver reflektor tilstotende den nedre kanten av hver av de opprettede apninger og omfatter midler for a hvile mot innsiden av en respektiv reflektor nar det fremspringende ytre endeparti strekker seg gjennom en respektiv en av nevnte justerte apninger og en andre rett kant som strekker seg vinkelrett pa den nedre kant av den ene apning og ut til den ytterste endekant av lamellen, hvilken andre rette kant omfatter organer for a sette rett gjennom den respektive apning og hviler pa den nedre kanten av nevnte respektive apning;

hver klaff har et utadragende fremspring i det ytre overflate pa det ytre endeparti for a hvile mot ytre overflaten av den respektive reflektor nar de ytre endepartier strekker seg gjennom de innrettede apningene; og.

hver nevnte ytre endeparti innbefatter en innad boyd del som danner en utovervendt kileoverflate ved de ytre endekanter av tverrlamellene.

et par avskarne, buede ytre reflektorer, reflektorene har innvendige og utvendige flater av forhandsbestemt kontur og par innrettet apninger av forutbestemt hoyde;

et flertall av tverrgaende lameller som strekker seg tversgaende mellom reflektorene, idet hver lamell har hovedsakelig V-formet tverrsnitt som omfatter et par klaffer, hver klaff har en ovre kant, en nedre kant og ytterste endekanter og klaffene er sammenkoplet langs de nederste kantene av klaffene, hvor hver klaff har en sentral del og et fremspringende endeparti av redusert hoyde i forhold til den sentrale del i motstaende ender av lamellen, idet hvert utragende endeparti omfatter organer for a strekke seg gjennom et respektivt ett av et par nevnte justerte apninger i reflektorene, idet hvert utragende parti har en ytre overflate og et utadragende utspring pa den ytre overflate omfattende organer for a hvile mot den ytre overflaten av den respektive reflektor nar de utragende endepartier av hver flikprosjekt gjennom en respektiv nevnte par innrettede apninger i de respektive reflektorer; og.

de fremspringende endepartier av hver klaff har en maksimal hoyde som er mindre enn hoyden til apningene og rette ovre og nedre innlopskanter, omfattende organer for a tillate hver av de fremspringende endepartier a bli drevet rett inn i en respektivt rettet reflektorapning uten rotasjon.

Oppfinnelsen vedrorer en lysskjerm med buede ytre reflektorer og vinkelrette tverrgaende lameller med grovt V-formet tverrsnitt, som hver er satt inn i de ytre reflektorene gjennom tilsvarende utskj ringer, hvorved veggene av de kryssende lamellene har brakets kanter pa topp som er anordnet pa innsiden av de ytre reflektorene.

En slik lysskjerm er allerede kjent fra DE 30 05 762 C2. I dette kjente lysskjermet har kryss-lamellen en kryssspor hvorved i bunnen av hver utskj ring av de ytre reflektorene er satt inn i et kryssspor av en kryss lamell med henblikk pa a feste kryss lamellen til utsiden reflektor.

Som et resultat matte kors lamellene bli suspendert i den ytre reflektor i form av en sirkul r bevegelse for a montere begge deler i riktig posisjon, dvs. a bringe kryss lamellen inn i utsiden reflektor for lasing. I denne forbindelse ble krysslissens tverrspalte forst innfort i utsnittet av den utvendige reflektor og deretter ble krysslamellen rotert med en sirkul r bevegelse pa den ytre reflektor hvorved den ytre reflektor utstralte fremspring som laste i lasesporet ved kryss lamellen.

Som et resultat kunne montering av krysslamellen til de tilsvarende utvendige reflektorene bare gjores med stor innsats, og kunne ikke gjores med maskin.

Oppgave ifolge foreliggende oppfinnelse er a frembringe et vedlegg mellom et kryss lamell og en ytre reflektor av en lysskjerm som kan gjores ved maskin og pa en enkel mate.

Ifolge foreliggende oppfinnelse er det tilveiebrakt en lysskjerm som omfatter et par av ytre reflektorene pa avstand og et antall tverrgaende lameller som strekker seg tversgaende mellom de ytre reflektorene. De ytre reflektorene har innrettede par apninger og lamellene har fremspringende ender som er utformet for a projisere gjennom de rettede apningene i motsatte ender av hver lamell. Hver lamell er av V-formet tverrsnitt og apningene i reflektorene har vesentlig tilsvarende V-form. Hver lamell bestar av et par klaffer som er sammenfoyt ved den nedre enden av lamellen for a danne V-formen. Flikene er skaret bort ved deres ovre og nedre kanter i motsatte ender av hver lamell for a danne et trappet omrade for a b re mot den indre overflaten av den respektive reflektor nar de utragende endene strekker seg gjennom de respektive apninger. De fremspringende ender av hver klaff innbefatter et utadragende fremspring for a hvile mot den ytre overflaten av reflektoren nar de utragende endene strekker seg gjennom apningene, og en innad boyd del danner en kileformet flate ved den ytre ende av lamellen.

Denne nye typen vedlegg gjor det mulig for forste gang a kjore krysslamellen i retning av sin langsgaende akse rett inn i utskj ringen av den vinkelrette utvendige reflektor og dermed utfore en selvaktivert lasing av tverrgaende lamell i kuttet -Ut utvendig reflektor. En svingende bevegelse som kreves av de kjente lysskjermene for kjoring av tverrlamellen, er ikke lenger nodvendig i samsvar med oppfinnelsen. Som et resultat er det enkelt a montere slike tverrgaende lameller med maskin i utvendige reflektorer.

Fremstillingen av de utadvendte fremspringene er spesielt enkel. Det er ogsa veldig enkelt a sla ut de trakkede omradene, og dermed produsere en billig inngangsdel uten tungvint deformasjon. En utad projeksjon eller as kan gjores ved avfasning av materialet i kryss lamellen og danner en utad deformert kant som rager ut fra planet av kryss lamellen. Det er ogsa mulig a lage en slik ved a danne en krone.

I den foretrukne utforelsesform boyes de fremre sidekanter av krysslamellene innover for a danne kileformede flater som er avsmalnende og fortrinnsvis buet ved deres ytterste kanter, idet overflatene vender utover i lengderetningen av krysslamellen.

Boyning av de fremre sidekanter av krysslamellen kan oppnas pa en enkel mate, noe som resulterer i en enkel sentrisk kjoring inn i utskj ringen av den ytre reflektor i forbindelse med de koniske kileoverflatene.

I en annen foretrukket utforelsesform har leppen skra kanter i inngangsretningen som pa den ene side tilsvarer de ytre konturer av ytre reflektor, pa den andre er orientert vinkelrett pa tverrsnittet av ytre reflektor. Som et resultat ligger leppen form-lukket mot den ene siden av den ytre reflektor.

Som et resultat opprettes inngangskanter i omradet av leppen som ved inngrep sikrer krysslamellen til bunnen i utsnittet av utkanten av den ytre reflektor.

Det folgende er en mer detaljert beskrivelse av oppfinnelsen gjennom tegninger som illustrerer bare en variant. Tegningene og deres beskrivelser beskriver ytterligere trekk og fordeler som er essensielle for oppfinnelsen.

Formalet med denne oppfinnelsen omfatter ikke bare gjenstanden for de enkelte patentkrav, men ogsa kombinasjonen av individuelle patentkrav mellom hverandre. Alle data og egenskaper som er beskrevet i dokumentasjonen – inkludert oppsummeringen, spesielt oppsettet og utformingen som illustrert pa tegningene, er hevdet som en integrert del av oppfinnelsen i den utstrekning at de er nye, separat eller felles, nar det gjelder state of the art.

FIG. 1 viser et sideriss av en tverrgaende lamell i innlopsstilling i en utskj ring av den ytre reflektor.

FIG. 2 viser et frontriss av krysslamellen i samsvar med fig. 1 delvis i perspektiv i retning av pilen II.

FIG. 3 viser et delvis bilde av en utvendig reflektor med en utskj ring for glidning i krysslamellen.

FIG. 4 viser krysslamellen som rullet ut med strukket ytterkontur.

FIG. 5 er et perspektivriss av lysskjermen som illustrerer et par ytre reflektorer med to vinkelrette tverrgaende lameller som strekker seg mellom reflektorene.

FIG. 1 viser en utvendig reflektor 2 med en utsparing 3 i samsvar med fig. 3, inn i hvilken en kryss lamell 1 er blitt innfort.

FIG. 5 illustrerer et par tverrgaende lameller 1 som strekker seg mellom ytre reflektorer 2 pa motsatte sider, idet de motsatte ender av hver tverrgaende lamell strekker seg gjennom justerte apninger eller utsparinger 3 i motsatte reflektorer 2. Som vist pa fig. 1 og 2 er hver kryss lamell av generelt V-formet tverrsnitt omfattende et par klaffer eller vegger 4, 5 forbundet sammen langs fold eller boyelinje 20 (se fig. 4).

Hver klaff 4, 5 har et innspent eller trappet omrade 8 ved sin nedre kant ved de motsatte ender av lamellen og et lignende innrykket eller trappet omrade 6 ved klaffens ovre kant, som danner et fremspringende endeparti av redusert hoyde for fremspring gjennom utskj ring 3, som vist pa fig. 1. Hver klaff 4, 5 har en utadragende fremspring eller ribbe 9 pa sin ytre overflate i hver av de utragende endepartier, som vist pa fig. 1, 2 og 4. Fremspring eller ribber 9 er utformet for a hvile mot ytre overflaten 10 pa sidereflektorene 2 nar endepartiene strekker seg gjennom apninger 3, som vist pa fig. 1. Samtidig ligger de trakkede partiene 6 og 8 mot den indre overflaten 7 av den utvendige reflektor 2.

Steget 8 er formet som vist pa fig. 4. Del 8 har skranende kanter 12, 13. B rekanten 12 er skra for a passe til formen pa den indre kontur av reflektoren 2 ved siden av den nedre ende 19 av utskj ringen 3, som best illustrert pa fig. 1. Kant 12 er orientert spesielt for tverrsnittet av reflektor 2. Steget 6 er ogsa utformet med skrakantede kanter, kanten 14 er skrastilt nedover for a danne en innrullingshelling for a lede den utragende ende av lamellen gjennom apningen 3. Saledes virker de ovre og nedre kanter 14, 12 som innlopskanter for a tillate at den fremspringende endeparti av hver klaff blir drevet rett inn i apningen.

Ved montering av tverrgaende lamell 1 i omradet av utskj ringen 3 av den utvendige reflektoren 2, kjorer kanten 12 av den trappeformede delen 8 i en rett retning pa bunnen 19 av utskj ringen 3 i samsvar med fig. 3, mens den opprekkede kanten av trappepartiet 6 hviler pa innsiden 7 av den utvendige reflektor 2.

FIG. 4 viser fremspring 9 som fortrinnsvis er foretrukket gjennom avfasning av materialet, hvorved et V-formet tverrsnitt av tverrlamellen opprettes ved a boye seg langs boyelinjen 20 i samsvar med fig. 4 med laterale fremspring 9 rettet utover overflatene av veggene 4, 5.

FIG. 4 illustrerer en lamell i en flat arktilstand for boyning og bretting i tilstanden illustrert i fig. 1, 2 og 5. Endene av hver klaff boyes innover langs linjen 11 for a danne kileformede flater 17 i samsvar med fig. 2. Gjennom disse kileoverflatene 17 blir kors-lamellen 1 lett innfort i utskj ringen 3 i samsvar med fig. 3 hvorved fremspringene eller fremspringene 9 trer inn i utskj ringen 3 og deretter hviler last pa utsiden 10 av den utvendige reflektor 2 i samsvar med fig. 1. Denne konstruksjonen garanterer et line rt kontur-ekte arrangement av tverrgaende lamell 1 pa utsiden reflektor 2.

Konsollkanten 6 og leppen 8 holder korset lamell pa innsiden 7 av den utvendige reflektor 2 i motsatt retning til fremspring.

FIG. 1 viser at i forbindelse med kileflatene 17 i samsvar med fig. 2 kanten 13 og matningsskinnen 14 letter kjoringen av kryss lamellen 1 inn i utskj ringen 3.

Forkanten av hver klaff pa klaffelammen inkluderer skraning 15 og skrakant 16, hvorved krysslamellen lett innfores i utskj ringen 3, selv om tverrgaende lamell er blitt utilsiktet plassert skra pa utkanten.

FIG. 1 viser i forbindelse med fig. 2 som for a lette innforingen av tverrlamellen inn i utskj ringen 3 og for a sikre krysslamellen, er kileflatene 17 avsmalnet innover med en krumning og har skraning 16 samt skrakant 15. Denne formen i tillegg til innkjoringshellingen 14 og den skranede innlopskanten 13 tillater krysslamellen enkelt a bli innfort i utskj ringen 3 med en enkel innrullingsbevegelse uten ytterligere rotasjon.

FIG. 3 viser at oversiden av utskj rings-3-funksjonene styrer 18 for a na en viss sentrering pa veggene 4,5 pa tverrgaende lamell 1 i forbindelse med det trakkede eller innrykkede omrade 6.